ANA SAYFA
HAYAT HİKÂYESİ
GARİP DUYGULAR
ŞİİRLER
YAZILAR
MİSAFİR DEFTERİ
İRTİBAT
 
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
 
 
Maruniler, Fransız-Maruni Münasebeti
ve Osmanlı Arşivleri'ndeki Yeri


*Makalenin sadece giriş ve netice bölümüdür.
**Tamamı inşaallah ilmi mecmualarda neşredildikten sonra burada olacak.

Bu makale Prof. Dr. Davut HUT Hoca'ya Yüksek Lisans final vazifesi olarak takdim kılınmıştır.


      ...

      Maruniler, Fransız-Maruni Münasebeti ve Osmanlı Arşivleri'ndeki Yeri
A) Giriş
Zuhurundan beri ciddî tartışmalara mevzuu olmuş olan Hıristiyanlık çok farklı mezheplere, akımlara ve cemaatlere bölünmüştür. Başta Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık akla gelse de bunların haricinde de pek çok mezhep ve akım vardır ve yine pek çok muhtelif cemaatler vardır. Onlardan birisi de Marunilerdir. Maruniler makalemizin ana meselelerinden olacaktır.
Tarih sadece geçmiş değildir, tarih hem bugün hem de yarındır. Tarihçi ise mazi, hal ve istikbal arasındaki köprüyü kuran ilim ehlidir. Nasıl ki bugün yaşanan hadiseler geçmiştekilerin tabii bir neticesi ise gelecekte yaşanacaklar da bugünkülerin tabii bir neticesi olacaktır. Tarih ilminin faydası da tam olarak buradadır. Bu sebeple XIX. asırdaki Fransa-Maruni münasebetini anlayabilmek için maziye bakmak iktiza etmektedir. Maruniler ile Fransızların münasebeti çok eskilere istinad etmektedir. Gerçekten de makalemizde inceleyeceğimiz üzere Haçlı Seferlerine kadar giden bu münasebetler XIX. asırda şahikasını yaşayacaktır.
Osmanlı arşivleri dünyada belki de hiçbir millete nasip olmayacak kadar mesele hakkında vesaiki muhtevi bir hazinedir. Burası adeta bir okyanus gibidir ve araştırmacılar okyanusa dalan yüzücü mesabesindedir. Bizler de bu okyanusta Maruniler ile Fransa arasındaki münasebete dair arşive aksettiği kadarıyla kısa bir araştırma yapmış olup yazımızın mündericatında bunlara atıflar yapılacaktır.
İlmi eserlerin en mühim ciheti hurda malumat vermek değil, tasnif edilmiş, tenkid ve tahlil süzgecinden geçmiş bilgiler vermektir. Bizler de bunu yapmaya gayret edeceğiz.

      ...

      ...

      E) Netice
Zuhurundan itibaren pek çok tartışmalar yaşayan Hıristiyanlar muhtelif mezhep, akım ve cemaate bölünmüşlerdir. Bunlardan bir grubu da Marunilerdir.
451 Kadıköy Konsili’nin kararları kabul eden Maruniler, Doğu kiliseleri arasında Katolik görüşe yakın olan cemaatlerden birisidir.
Haçlı Seferlerinden itibaren gerek Papalık gerekse de Fransa ile münasebetler kuran Maruniler XVI. asırdan itibaren daha ciddi manada Batı Kilisesi ile irtibat kurmuştur. Aynı asırdan itibaren Fransa ile de dini bağlarının yanı sıra ticari bağlarını da kuvvetlendiren Maruniler bugün Lübnan’da Cumhurbaşkanı makamındaki şahsın mensubu olduğu bir gruptur.
Maruni-Fransız münasebeti Osmanlı arşiv vesikalarına da yansımış ve makalenin mündericatında değerlendirildiği üzere birtakım şekillerde cereyan etmiştir.
Maruni halkından ziyade Maruni liderlerinin Fransa ile münasebete geçmek gayesinde oldukları vesikalardan anlaşılmıştır. Halkının Osmanlı Devleti’ne tabiiyeti olsa da diğer pek çok Osmanlı tebaasının ileri gelenlerinde olduğu gibi harici destek ve iş birliği arayışında olan halk değil Maruni mütehayyizanı olmuştur

Ve minellâhittevfîk! (Muvaffakiyet Allah'tandır.)
''Esselâmu alâ men ittebe'al hüda'' (Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun.)
Beytullâh İmzaoğlu
Mazinli
MAYIS 2017

 

 
Ana Sayfa - Terceme-i Hal - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat