Site Banner
 
Buton
ANA SAYFA
Buton
HAYAT HİKÂYESİ
Buton
GARİP DUYGULAR
Buton
ŞİİRLER
Buton
YAZILAR
Buton
MİSAFİR DEFTERİ
Buton
İRTİBAT
 
İmzaoğlu Aile Kütüphanesi
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
Video Buton
 
 
OKUDUKLARIMIZDAN TAVSİYE KİTABLAR
İyi niyet, ciddiyet, samimiyet, gayret ve araştırıcı ruhla yola çık, kararı başta değil sonda ver. "Her hayrın başı besmeledir."
Besmele

Tavsiye Kitablar

[İmâm-ı Azam'ın Beş Eseri (mütercim: Mustafa ÖZ)
-El-Âlim ve'l-Müteallim
-El-Fıkhu'l-Ebsat
-El-Fıkhu'l-Ekber
-Risaletü Ebu Hanife
-El-Vasiyye]
[Kitabü't-Tevhid - Ebu Mansûr El-Mâtürîdî (mütercim: Bekir Topaloğlu)]
[Sevâdü'l-A'zam - Hakîm es-Semerkandî (müt: Sıdkı Gülle)]
[Usulü'd-Din - Pezdevî "Ehl-i Sünnet Akaidi" (müt: Şerafeddin Gölcük)]
[Kitabü't-Temhid - Ebu'l Muîn en-Nesefi "Tevhidin Esasları" (müt: Hülya Alper)]
[El-Bidâye - Nureddîn es-Sabunî "Mâtürîdiyye Akaidi" (müt: Bekir Topaloğlu)]

[Nebîler Silsilesi Cild I/II/III - Osman Nûri Topbaş]
[Hazret-i Muhammed Mustafa(sav) Cild I/II - Osman Nuri Topbaş]
[Âbide Şahsiyet ve Müesseseleriyle Osmanlı - Osman Nuri Topbaş]
[İmandan İhsana Tasavvuf - Osman Nuri Topbaş]
[Hüdâyi'nin Ziyâfet Sofrası'ndan - Osman Nurî Topbaş]

[İmâm-ı Rabbânî Risaleleri: (mütercim: Prof. Dr. Necdet Tosun)
-Mebde' ve Me'ad
-Ma'ârif-i Ledünniyye
-Mükâşefât-ı Gaybiyye]

[Kimya-yı Saadet - İmam-ı Gazali (Çelik Yayınevi)]
[Hidayet Rehberi (el-Munkiz mine'd-dalal) - Gazzali]
[İslâm'da Müsamaha - İmam Gazzali]
[Ey Oğul - İmam Gazali]
[Çıktım Erik Dalına - Niyazî Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî, Şeyhzâde]
[Ruhun Hastalıkları ve Çareleri - Sülemî]
[Şerh-i Esmâilâhi'l-Hüsnâ - Abdülkerim Kuşeyrî]
[Tevbenin İlk Adımı - Haris el-Muhâsibî]
[Hakk'ı Arayanlara Nasihatler - Haris el-Muhâsibî]
[el-Fethü'r-Rabbani - Abdülkadir Geylani]
[Cenaze ve Temizlik Ahkâmı - Abdürrahim Zapsu]

[Rasulüllah'ın İslam'a Da'vet Metodu - Prof. Dr. Ahmet Önkal]
[İslâm'da İmamet ve Hîlâfet - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[İntikâlinden İlgâsına Osmanlı'da Hîlâfet - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[İslâm Mezhebleri Târihi - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[Modernizm'in İnanç Hayatına Etkileri ve Jön Türkler - Hasan Gümüşoğlu]

[Bostan - Şeyh Sadi Şirazi (Sebil Yayınevi)]
[Gülistan - Şeyh Sadi Şirazi (Sebil Yayınevi)]
[Mantıku't-Tayr - Feridüddin Attar (mütercim: Mustafa Çiçekler)]

[Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip (Diyanet Vakfı Yayınları)]
[Atebetü'l-Hakayık - Edib Ahmed Bin Mahmud Yükneki (Ötüken Neşriyat)]
[Tazarruname - Sinan Paşa]
[Dede Korkut Hikâyeleri - Sebil Yayınevi]
[Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi – Ziya Nur Aksun]

[İslâm'ın Doğuş ve İlk Yayılışının Psiko-Sosyal Açıdan Tahlili - Ali Murat Daryal]
​[Psiko-Sosyal Açıdan Medeniyetler ve Mesajları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[İslâm'ın Değerleri Üzerinde Yapılan Tahribat - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[İslam’ın Değerleri ve Yorumları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[Kurban Kesmenin Psikolojik ve Metafizik Temelleri - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
​[Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]

[Hz. İbrahim ve Haniflik - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Dört İncil; Farklılıkları ve Çelişkileri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Hazar ve Karay Türkleri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Dinler Târihi - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Yaşayan Dünya Dinleri - Hey'et]
[Geçmişten Günümüze Papalık - Bekir Zakir Çoban]

[Lozan Zafer mi, Hezimet mi?! Cild I/II/III - Kadir Mısıroğlu]
[Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücahidler - Kadir Mısıroğlu]
[Osmanoğulları'nın Dramı - 50 Gurbet Yılı - Kadir Mısıroğlu]
[Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cild: I/II/III - Kadir Mısıroğlu]
[İslam Dünya Görüşü - Kadir Mısıroğlu]
[Gençliğin El Kitabı - Kadir Mısıroğlu]
[Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz - Kadir Mısıroğlu]
[Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid - Kadir Mısıroğlu]
[Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin - Kadir Mısıroğlu]
[Geçmişi ve Geleceği İle Hilafet - Kadir Mısıroğlu]
[Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi BOYKOT - Kadir Mısıroğlu]
[Hayat Felsefesi yahud Yaşamak Sanatı - Kadir Mısıroğlu]
[Moskof Mezalimi Cild: I/II - Kadir Mısıroğlu]
[Yunan Mezalimi - Kadir Mısıroğlu]
[Macar İhtilali - Kadir Mısıroğlu]
[Musul Mes'elesi ve Irak Türkleri - Kadir Mısıroğlu]
[Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi - Kadir Mısıroğlu]
[Muhtasar İslam Tarihi Cild: I - Kadir Mısıroğlu]
[Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri - Kadir Mısıroğlu]
[Geçmiş Günü Elerken Cild: I/II - Kadir Mısıroğlu]
[Aziz Vatandan Ayrılışın Hikayesi: Hicret - Kadir Mısıroğlu]
[Gurbet İçinde Gurbet - Kadir Mısıroğlu]
[Benden Tarihe Haberler - Kadir Mısıroğlu]
[Of Lala - Kadir Mısıroğlu]
[Perili Köşk - Kadir Mısıroğlu]
[Trabzon Meb'usu Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey - Kadir Mısıroğlu]
[Üç Hilâfetçi Şahsiyet - Kadir Mısıroğlu]
[Üstad Necip Fâzıl'a Dâir - Kadir Mısıroğlu]

[Kuva-yı Milliye'nin Kadın Kahramanları - Aynur Mısıroğlu]
[Yeşil, Çevre ve İslâm - Fâtıma Mehlika Mısıroğlu]
[Batılı Gözüyle Emülgatörler ve Domuz Eti Gerçeği -
telif ve tercüme: Nurullah Mısıroğlu]

[Türkçe'nin Müdâfaası: Kırk Münevver, Kırk Makale - hzr: Abrurrahman Acer]
[Türkçe Mes'elesi - Ali Fuad Başgil]
[Osmanlıca İmla Lügatı - Sebil Yayınevi]

[Gençlerle Başbaşa - Ali Fuad Başgil]
[Çareler, Çözümler, Teklifler, Tenkidler - Mehmed Şevket Eygi]

[Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi - Prof. Dr. Osman Turan]
[Selçuklular Târihi ve Türk-İslâm Medeniyeti - Prof. Dr. Osman Turan]
[Selçuklular Zamanında Türkiye - Prof. Dr. Osman Turan]
[Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynakları - Prof.Dr. Osman Turan]
[Türkiye'de Manevi Buhran: Din ve Laiklik - Prof. Dr. Osman Turan]

[Osmanlı Târihi Cild: I/II/III - Ziya Nur Aksun]
[Büyük Osmanlı Tarihi - İsmail Hakkı Uzunçarşılı]
[Kayı - Osmanlı Tarihi Cild: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil]
[Slovakya'da Osmanlılar (Türk Uyvar) 1663-1685 – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil]
[Osmanlı ve Dünya - Editör: Kemal H. Karpat]
[Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi - Dr. Tahsin Ünal]

[Cumhuriyetin Tarihi - Ahmet Cemil Ertunç/Celaleddin Vatandaş]
[Beyaz Türklerin Günah Defteri - Murat Başaran, İsmail Safa]
[Kemalist Devrim: Din ve Allah Cild: II - Doğu Perinçek]

[İmam-ı Azam Ebu Hanife: Fıkhın Bedene Bürünüşü - Ali Pekcan]
[İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî:
Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri - Necdet Tosun]
[Yezid bin Muaviye - Prof. Dr. Ünal Kılıç]
[İslâm Tarihinden Yapraklar - Bekir Topaloğlu]

[Osmanlı Medreseleri XIX. Asır - Murat Akgündüz]
[Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık - Murat Akgündüz]
[Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâtı - İsmail Hakkı Uzunçarşılı]
[İlk Osmanlı Medreseleri - Mustafa Bilge]

[Hukuk-ı İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu Cild I - Ömer Nasuhi Bilmen]
[Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları - Ömer Nasuhi Bilmen]
[Kelam İlmi: Giriş - Prof. Dr. Bekir Topaloğlu]
[Osmanlı Müfessirleri - Ziya Demir]
[Hadis Usûlü - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan]
[Beyânü'l Hak (Sözün Doğrusu) - Dr. Ali Kemâl Belviranlı]
[İslam Prensipleri – Dr. Ali Kemâl Belviranlı]
[İslam Ahlakı'nın Esasları - Babanzade Ahmed Naim (Bedir Yayınevi)]
[İslam'da Kavmiyetçilik Yoktur - Babanzade Ahmed Naim (Bedir Yayınevi)]
[Muhtasar El-İktan - İmam Suyuti]
[Telfik-i Mezahibe Reddiye - Mehmed Esad Dilaverlioğlu]

[Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle - Dr. A. Refik Gür]
[İslâmiyet ve Milletler Hukuku - Prof. A. Reşid Turnagil]
[Osmanlı Hukuku - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[Tanzimat Sonrası Adli ve Hukuki Reformlar - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]

[İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler - Hey'et]
[Fahreddin Razi - editör: Ömer Türker, Osman Demir]
[Seyyid Şerif Cürcani - editör: M. Cüneyd Kaya]

[Siyasetname - Nizamülmülk]
[Kanun-i Kadimin Peşinde - Mehmet Öz]
[Osmanlı Tarihi Üzerine Cild I - Mehmet Öz]

[Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi - Mehmed Genç]
[İslâm Ekonomisinde Gelir ve Sermaye - Mustafa Sabri Erdoğdu]

[Kutsal Proje: Ortadoğu'da Osmanlı Demiryolları - Ufuk Gülsoy]
[Osmanlı'nın Gayr-i Müslim Askerleri - Ufuk Gülsoy]
[Yemen'de Osmanlı İdaresi - Hulusi Yavuz]
[Güney Afrika'da Osmanlılar - Ahmed Uçar]

[Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi - Süleyman Hayri Bolay]
[Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform - Mehmet Oruç]
[Tevrat, İnciller, Kur'an-ı Kerim ve Bilim - Prof. Dr. Maurice Bucaille]
[El-Münazara Fi'r-Redd ale'n-Nasara
Hıristiyanlığın Reddine Yönelik Tartışmalar - Fahreddin Râzi]

[Yerlilerin Gözyaşları - Bartolomeo de las Casas]
[Hatırat-ı Siyasiye - Şeyhülislam Cemaleddin Efendi]
[Vahideddin Mütareke Gayyasında - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Vahideddin Gurbet Cehenneminde - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Dağıstan Aslanı İmam Şâmil - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Bu Gözler Neler Gördü? - Refi' Cevad Ulunay]
[İki Devrin Perde Arkası - Hüsamettin Ertürk]
[Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hatıraları]
[Yanya'dan Ankara'ya - İsmail Hakkı Okday]
[Ruh Hekiminin Hatıraları - Prof. Dr. Ayhan Songar]
[Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları - Hzr: M. Ertuğrul Düzdağ]
[Hayatımın Tatlı ve Acı Günleri - Şâdiye Sultan bint Abdülhamîd Hân]
[Babam Sultan Abdülhamid - Ayşe Osmanoğlu]
[Paşaların Kavgası - Kâzım Karabekir]
[Feryadım Cild: I/II - Ahmed İzzet Paşa]
[İntak-ı Hak - Şeyhülislam Cemaleddin Efendizade Ahmed Muhtar]

[19. Yüzyıl Siyasi Tarihi - Prof. Dr. Fahir Armaoğlu]
[20. Yüzyıl Siyasi Tarihi - Prof. Dr. Fahir Armaoğlu]

[Avrupa ve Beşeriyet - Nikolay Trubetskoy]
[Avrupa Eğitim Tarihi - Kemal Aytaç]
[Büyük Satranç Tahtası - Zbigniew Brzezinski]
[Medeniyetler Çatışması - Samuel P. Huntington]
[Avrupa'nın İcadı - Gerard Delanty]
[Oryantalizm - Edward Said]
[Hayali Doğu - Thierry Hentsch]
[Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar - Prof. Dr. Fehmi Baykan]
[Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart Mı - Jacques Le Goff]
[Sanatın İcadı - Larry Shiner]

[Askeri Devrim - Geoffrey Parker]
[Osmanlı'da Savaş ve Serhad - Gabor Agoston]

[Düşünceler ve Sohbetler - Epiktetos]
[İtiraflarım - Tolstoy]
[Savaş Sanatı - Sun Tzu]
[Bilimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk - Jean Jacques Rousseau]

[Ermeni Mezâlimi - Prof. Dr. Veysel Eroğlu]
[Ermeni Tehciri - Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu]

[Beynelmilel Yahudi - Hazırlatan: Henry Ford]
[Cihanı Yutmaya Hazırlanan Sinsi Canavar: Yahudi - Louis Marschalko]
[Masonluğun Esrarı - Leo Taxil]
[Sabatay Sevi - İbrahim Alaaddin Gövsa]

[Yengeç Kitabı: Çocuğunuzu Yanlış Terbiye Ediyorsunuz - Dr. Salzmann]
[A'mak-ı Hayal: Raci'nin Hatıraları - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi]
[Yavaşla - Prof. Dr. Kemal Sayar]
[Kültür Değişmeleri - Prof. Dr. Mümtaz Turhan]
[Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik - Prof. Dr. Erol Güngör]
[Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi - Mustafa Aksoy]
[Bilim Ne Değildir - Alper Bilgili]

[Millet ve Milliyetçilik - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]
[İslâm Devlet Felsefesi - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]
[Türk Devlet Felsefesi - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]

[İslâm'ın Etrafındaki Şüpheler - Prof. Dr. Muhammed Kutub]
[20. Asrın Cahiliyesi - Prof. Dr. Muhammed Kutub]
[İslâm Meydan Okuyor - Prof. Dr. Vahidüddin Han]

[Târihin Kara Kitâbı - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarihin Gölgesinde:
Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât Cild: I - Ali Birinci]
[Tarihin Alacakaranlığında:
Meşahir-i Meçhuleden Birkaç Zât Cild: II - Ali Birinci]
[Tarih Uğrunda - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarihin Hududunda - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarih Yolunda - Prof. Dr. Ali Birinci]

[Tanınmayan Büyük Çağ - Fuad Sezgin]
[Kayıp Halka - İhsan Fazlıoğlu]
[Derin Yapı - İhsan Fazlıoğlu]
[Nazari Ufuk - İhsan Fazlıoğlu]

[Osmanlı Şehri - Turgut Cansever]
[Anadolu Mihrapları - Ömür Bakırer]
[Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar - Zeki Sönmez]
[Mimari Hadisleri - Bekir Tatlı]
[Topkapı Sarayı - Ahmet Şimşirgil]
[XX. Asra Erişen Osmanlı Medreseleri - Mübahat S. Kütükoğlu]

[Doğu Mektupları - Lady Montagu]
[Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı - İsmail Hami Danişmend]
[Eski Türkler - Ahmed Djevad]

[Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Endülüs Müslümanları: Kültür ve Medeniyet - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Endülüs - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Memlükler (1250-1517) - Fatih Yahya Ayaz]

[Kafiyeci'de Tarih Usulü - Prof. Dr. Kasım Şulul]
[İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü - Prof. Dr. Kasım Şulul]

Bendeniz kütüphanemi onunla kurdum, kendisi size de yardımcı olacaktır: Hezârfen Kitabevi Adres: Ahmediye Mahallesi, Tunusbağı Cd. Huriser Pasajı No:1, 34672 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0534 402 47 00 (Ömer Furkan TEPE)

Listemizin inşaallah devamı gelecek...

Site İmza
 
Ana Sayfa - Terceme-i Hâl - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat